Skip links

Desenvolupament

Enfocament

Per abordar amb èxit un projecte d’integritat que doni cobertura a aquests requisits normatius europeus i estatals es necessita, al nostre entendre, aplicar una triple perspectiva, que Daleph reuneix en la seva proposició de valor:

Perspectiva de gestió de fons europeus: és imprescindible entendre l’abast i la finalitat que persegueixen les institucions europees a l’hora de fixar un sistema de gestió del cicle antifrau, per afinar en el seu disseny

Perspectiva “compliance” pública: és necessari conèixer els models, protocols i instruments aplicats de manera més habitual al sector públic, i no caure en una simple translació d’instruments propis de l’àmbit privat.

Comprensió de l’ecosistema públic: per tal de fixar els protocols i instruments en un sistema de gestió efectiu i sostenible en un programa antifrau, cal partir d’un bon coneixement de la idiosincràsia normativa, organitzativa i procedimental pròpia dels ens locals.

lucha contra el fraude

Procés

Els serveis que ofereix Daleph en l’àmbit dels Plans de mesures antifrau segueixen una metodologia pròpia, enfocada al compliment dels requisits de l’Ordre HFP/1030/2021 per a la gestió de Fons Next Generation, i basada en l’experiència en la implementació de sistemes d’integritat pública i en l’ampli coneixement en la gestió de fons europeus i de l’administració pública. A més, Daleph ofereix a les entitats l’elaboració d’un full de ruta que els permeti determinar els passos a seguir en un futur en matèria d’integritat.

DIAGNOSI

Anàlisi del marc d’integritat vigent a l’entitat.

PLA D'ACCIÓ

En funció de la situació de l’entitat, es plantejarà un pla d’acció que garanteixi el compliment de les exigències de l’Ordre HFP/1030/2021.

ANÀLISIS DE RISCOS

Es realitzarà una avaluació de riscos atenent a les especificitats de l’entitat.

CONFECCIÓ DEL PLA

Es proposaran els diferents elements i accions a implementar que integraran el Pla de mesures antifrau.

FORMACIÓ

Es realitzaran les sessions de formació convenients per a la correcta comunicació i implementació del Pla.

TERMINIS

La confecció del Pla Antifrau pot realitzar-se en un termini ajustat, en cas que l’administració estigui obligada a aprovar-lo en una data concreta que doni compliment al que determina l’Ordre HFP 1030/2021