Skip links

Pla Antifrau

La correcta gestió i execució dels fons públics

Contacta
fondos europeos next generation

Instruments Públics

¿QUÈ ÉS LA
POLÍTICA D’INTEGRITAT?

La política d’integritat s’orienta a impulsar una cultura administrativa íntegra que reforci la confiança ciutadana envers els poders públics. Desenvolupar els diversos elements que conformen una política d’integritat, permet articular un model gestió pública enfocat cap a la millora contínua del conjunt de l’organització des del punt de vista de l’ètica pública, la transparència i el bon govern, i va més enllà de la persecució del frau.

Aquest objectiu implica abordar:

  • l’establiment d’un marc d’integritat institucional i unes normes, valors i pautes de conducta;
  • la identificació de pràctiques professionals que puguin materialitzar un risc a la integritat institucional;
  • el foment de maneres de fer que reforcin la integritat institucional juntament amb la prevenció de conductes que la posin en risc;
  • i facilitar l’alerta i comunicació d’indicis d’irregularitats, així com establir els circuits per a gestionar aquests possibles indicis.

La política d’integritat es configura, per tant, com una política més que cal integrar en el sistema de gestió pública, en línia amb l’aposta per la transparència, la bona governança i la prevenció del frau.

Instruments Públics

¿QUÈ ÉS UN PLA ANTIFRAU?

Un Pla de mesures antifrau és un instrument d’integritat pública dissenyat per garantir que els fons públics gestionats per una organització són utilitzats de conformitat amb les normes jurídiques vigents i seguint uns principis ètics.

En concret, els Plans de mesures antifrau estan confeccionats per tal de reduir les possibilitats de comissió de frau, corrupció o conflicte d’interès en el si d’una organització, i en cas que aquest es produeixi, mitigar-ne les conseqüències.

En aquest sentit, per tal de fer front a possibles casos de frau, corrupció o conflicte d’interès, els Plans de mesures antifrau estableixen un seguit de mesures, articulades seguint el denominat “cicle antifrau”, que contempla quatre dimensions: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.

En l’actualitat, l’aprovació d’un Pla de mesures antifrau és una exigència per tots aquells ens públics que hagin de gestionar fons Next Generation.

transparencia cargos publicos

Servei d’assistència tècnica per l’elaboració i aprovació d’un pla de mesures antifrau

Més informació

Últimes notícies

Consulta més notícies aquí:

Notícies