Skip links

Pla d’Integritat

Daleph ofereix l’acompanyament i guiatge per elaborar un pla d’integritat per organitzacions públiques. Desplegar una estratègia d’integritat pública és un exercici complex, i Daleph pot contribuir a què les organitzacions configurin un pla d’integritat que situï els pilars adients per la implantació i consolidació d’una política d’integritat pública.

L’impuls d’una política d’integritat és un desafiament que constitueix un element més de la gestió pública, orientat a la millora contínua del conjunt de l’organització, i que va molt més enllà d’una vessant punitiva.

Des de Daleph, acompanyem a les administracions públiques en la definició, configuració i adaptació de les diferents eines i instruments que constitueixen un sistema d’integritat, i que han de quedar plasmades en un pla d’integritat que guiï les actuacions de l’organització. Aquest sistema d’integritat es vehicula a través de tres capes diferenciades:

Una capa estratègica que comporta una visió a llarg termini, i impregna la presa de decisions i la cultura organitzativa de l’entitat.

Una capa instrumental que es tradueix en la implantació de diferents eines i mecanismes

Una capa organitzativa i de governança que doni cobertura i coherència a totes aquestes peces, a més de realitzar-ne un seguiment, avaluació i millora.

integridad publica

CAPA ESTRATÈGICA

Sistema de valors, codi ètic i de conducta, mapa de riscos

CAPA INSTRUMENTAL

Protocòls d’actuació, canal de denùncia, bústia ètica, formació i sensibilització

CAPA ORGANITZATIVA I DE GOVERNANÇA

Òrgans de garantia i compliment, unitats o referents en integritat

Creiem que és molt important reflexionar i adaptar amb cura aquesta capa organitzativa i de governança a la realitat de cada organització, la seva idiosincràsia i les seves pròpies dinàmiques per tal que la implantació del sistema d’integritat institucional es consolidi amb èxit.

Aquest procés d’elaboració d’un pla d’integritat s’acompanya d’un traspàs de capacitats cap als nostres clients amb una perspectiva pragmàtica, adaptada a cada organització, i enfocada a les persones i la bona governança.

CONTACTA'NS
SERVEIS